Sekretesspolicy

 

I denna integritetspolicy informerar vi dig exklusivt om kundregistret för Elämyspalvelu Marjot Oy (undertexter Parran Luontolaituri, Café-restaurang Tiera och HoviGlamping) Johku shop och dess principer för databehandling.

Vi kan komma att ändra vår dataskyddspolicy och denna sekretesspolicy från tid till annan. Vi rekommenderar att du regelbundet bekantar dig med vår sekretesspraxis.

 

1. Registrator


Elämyspalvelu Marjot Oy (undertexter Parran Luontolaituri, Café-restaurang Tiera och HoviGlamping)

Besöksadress: Parrantie 27, 64700 TEUVA
 +35844 792 2022 / Marjo Kiuru-Sundberg
 +35840 0569 626 / Marjo Erlands
elamyspalvelu.marjot@gmail.com
Företags-ID: 3254099-2

 

2. Ansvarig för registerärenden och/eller kontaktperson


Besöksadress: Parrantie 27, 64700 TEUVA
 +35844 792 2022 / Marjo Kiuru-Sundberg
 +35840 0569 626 / Marjo Erlands
elamyspalvelu.marjot@gmail.com

 

3. Registernamn

Elämyspalvelu Marjot Oy's (Parran Luontolaituri / Café-restaurang Tiera / HoviGlamping) kundregister för onlinebutik

 

4. Rättslig grund och syfte med personuppgiftsbehandling / syfte med användning av registret


Enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning är den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter ett avtal som skapas när kunden beställer produkter och/eller tjänster från Elämyspalvelu Marjot Oy's (Parran Luontolaituri, Café-restaurang Tiera och HoviGlamping) online shop. Syftet med registret är att möjliggöra näthandel med hjälp av Elämyspalvelu Marjot Oy's (Parran Luontolaituri, Café-restaurang Tiera och HoviGlamping) nätbutik, såsom till exempel överföring av orderinformation, faktureringsinformation, betalningsbekräftelseinformation eller bearbetning av data till Elämyspalvelu Marjot Oy (Parran Luontolaituri, Café-restaurang Tiera och HoviGlamping) och kunden. Utöver detta samlas registret in för att möjliggöra de kontakter som kundtjänst kräver, för att upprätthålla kundrelationen och för elektronisk marknadskommunikation när kunden lämnat sitt samtycke.

Elämyspalvelu Marjot Oy (Parran Luontolaituri, Café-restaurang Tiera och HoviGlamping) lagrar inte på något sätt i sitt kundregister beställningar gjorda för andra handlares produkter eller relaterad information.

Informationen används inte för automatiserat beslutsfattande. Uppgifterna kan användas för profilering.

 

5. Datainnehåll i registret


För-och efternamn
Adress
postdistrikt
Land
Telefonnummer
E-postadress
Personligt identifieringsnummer (privatfaktureringskund)
Beställ källsida
När det gäller företag är även följande registrerade:

Namnet på företaget
Företags-ID
Online faktureringsadress
Mäklar-ID
Referens
Mark
Därutöver erbjuds kunden möjlighet att lämna ytterligare information om processen i fält i fri form samt annan information som han anser lämplig.

Hur länge uppgifterna sparas
Information lagras så länge som användaren och Elämyspalvelu Marjot Oy (Parran Luontolaituri, Café-restaurang Tiera och HoviGlamping) har ett giltigt ömsesidigt avtal och/eller samtycke.

Information kan lagras längre i den mån det är nödvändigt för att uppfylla de skyldigheter som ställs i gällande lagstiftning, såsom exempelvis redovisnings- och konsumenthandelsansvar, och för att visa att de genomförs på ett korrekt sätt.

 

6. Regelbundna informationskällor


Informationen samlas in med hjälp av de elektroniska formulären för Johku onlinetjänst. Kunder anger informationen personligen när de beställer från Elämyspalvelu Marjot Oy's (Parran Luontolaituri, Café-restaurang Tiera och HoviGlamping) nätbutik Johku.

 

7. Regelbundna dataöverföringar och dataöverföringar utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet


Informationen vidarebefordras inte separat och ligger endast kvar hos den registeransvarige. Uppgifter kan tekniskt sett behandlas utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

 

8. Principer för registerskydd


Varsamhet iakttas vid behandling av registret och de uppgifter som behandlas med hjälp av informationssystem är ordentligt skyddade. När registerdata lagras på internetservrar sköts den fysiska och digitala datasäkerheten för deras hårdvara i enlighet därmed. Registraren säkerställer att lagrad data samt serveråtkomsträttigheter och annan data som är avgörande för säkerheten för personuppgifter hanteras konfidentiellt och endast av de anställda vars arbetsbeskrivning det är.

Elektroniskt lagrad data
Registret finns i Johku-tjänsten och databehandlare är Aptual Commerce Oy. Endast kontrollanten och Aptual Commerce Oy:s tekniska underhållspersonal har tillgång till fullständig registerdata.

Mer om Johku-tjänstens dataskyddsprinciper: johku.fi/fi/tietosvoja

Manuellt material
I princip undviker vi att skriva ut uppgifterna i registret som manuellt material. Om i vissa situationer manuellt material skrivs ut från registret hålls materialet i låst tillstånd och endast registratorn har tillgång till materialet.

 

9. Besiktningsrätt och genomförande av besiktningsrätten


Varje person i registret har rätt att kontrollera sina uppgifter som finns lagrade i registret och att rätta eventuella felaktiga eller ofullständiga uppgifter. Denna rättighet automatiseras av Johku-systemet som används av Elämyspalvelu Marjot Oy (Parran Luontolaituri, Café-restaurang Tiera och HoviGlamping) på följande sätt:

Johku kommunicerar till användaren med Oma Johku-tjänsten om behandlingen av hans personuppgifter i samband med handlarens bekräftelsemeddelanden. Meddelanden innehåller en länk till Oma Johku-tjänsten.

I Oma Johku kan användaren kontrollera informationen som lagras om sig själv och göra korrigeringar vid behov. Tjänsten har även funktionalitet som gör att användaren kan ladda ner data i ett strukturerat format för att överföra data från ett system till ett annat. Oma Johku-tjänsten kan nås när som helst på johku.com/customer.

Oma Johku erbjuder också möjligheten att säga upp Oma Johku-kontraktet och radera data från Oma Johku. Om användaren slutar använda Oma Johku och säger upp sitt kontrakt med Johku, kommer alla automatiska funktioner relaterade till att hantera hans egen data att upphöra. Efter avtalets utgång måste användaren hantera sina egna uppgifter (kontroll, rättelse, rätt att bli glömd, begränsning, rätt att överföra från ett system till ett annat) skriftligen direkt med Elämyspalvelu Marjot Oy (Parran Luontolaituri, Café-restaurang Tiera och HoviGlamping). Vid behov kan Elämyspalvelu Marjot Oy (Parran Luontolaituri, Café-restaurang Tiera och HoviGlamping) be sökanden att styrka sin identitet. Elämyspalvelu Marjot Oy (Parran Luontolaituri, Café-restaurang Tiera och HoviGlamping) kommer att svara på en skriftlig begäran inom den tid som anges i EU:s dataskyddsförordning (vanligtvis inom en månad).

Användningen av Oma Johku-tjänsten är gratis.

 


10. Andra rättigheter relaterade till behandling av personuppgifter

 

Det är dock värt att notera att informationen som lagras i kundregistret hos Elämyspalvelu Marjot Oy (Parran Luontolaituri, Café-restaurang Tiera och HoviGlamping) alltid skapas när kunden köper produkter och/eller tjänster. I detta fall är Elämyspalvelu Marjot Oy (Parran Luontolaituri, Café-restaurang Tiera och HoviGlamping) också bunden av de skyldigheter som bokförings- och skattelagstiftningen ställer när det gäller lagring av material.

Begäran ska skickas skriftligen till den registeransvarige. Om det behövs kan registratorn be den som begär det att styrka sin identitet. Den registeransvarige svarar kunden inom den tid som anges i EU:s dataskyddsförordning (vanligtvis inom en månad).

 

11. Cookies


Denna webbplats använder cookies. Webbplatsen skickar en liten fil till webbläsaren, som sparas på datorns hårddisk. Både (tillfälliga) sessions-ID-cookies används, som stängs när du stänger webbläsaren, och permanenta cookies, som lagras på datorns hårddisk. Syftet med cookien är att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen. Om du är en registrerad användare hanterar cookien även inloggning och åtkomst till sidor som endast är avsedda för registrerade användare. Cookies kan användas för att spåra och se användarens intressen och därigenom påverka tjänstens användbarhet. Webbläsare accepterar vanligtvis cookies automatiskt. Vid behov kan användningen av cookies stängas av i webbläsarinställningarna, i vilket fall vissa funktioner kommer att tas bort.

Annonscookies kan användas för att hjälpa till att optimera annonsupplevelsen för användaren av tjänsten. Vissa tredjepartsleverantörer, inklusive Google, kan också använda cookies eller webbsignaler (1-pixel bildfiler) för att förbättra annonseringsupplevelsen.

Den data som samlas in med hjälp av cookies och webbspårare innehåller inte användarens personuppgifter. Aktiviteter som utförs online kan inte kopplas till en specifik person.

Utarbetad: 19.4.2022

 

Separat information om passageraraviseringar för boendetjänster


Inkvarteringsoperatören ska bevara passagerardeklarationer och uppgifter i ett år från dagen för undertecknande av passagerardeklarationen, varefter de ska förstöras. Passageraruppgifterna i passagerarregistret ska bevaras i ett år efter märkningen, därefter ska de förstöras. Vad som föreskrivs i 29 § personuppgiftslagen gäller dock för kundtjänst och direktmarknadsföring.