Villkor


SÄLJARE
Elämyspalvelu Marjot Oy / Parran Luontolaituri
Besöksadress: Parrantie 27, 64700 TEUVA
E-post: elamyspalvelu.marjot@gmail.com
Företags-ID: 3254099-2
Telefon:
 +35844 792 2022 / Marjo Kiuru-Sundberg
 +35840 056 9626 / Marjo Erlands

KUND
Kunden förbinder sig att följa dessa villkor vid köp av produkter och tjänster från Elämyspalvelu Marjot Oy (senare säljaren). Bokning och/eller köp görs i nätbutiken på webbplatsen www.parranluonto.fi, via telefon eller e-post eller på plats, eller för boende även på webbplatsen www.booking.com.

BESTÄLLNING
ALLMÄNNA VILLKOR
Priserna som visas i onlinetjänsten inkluderar moms.
Vi tillämpar dynamisk prissättning på boende. Priserna beror på tid och varierar månadsvis, veckovis och dagligen.

Vi säljer produkter till vuxna och företagskunder.
Vi förbehåller oss rätten att ändra priser.
Kunden ansvarar för att de uppgifter som de lämnar är korrekta.
Vi förbehåller oss rätten att ändra våra leveransvillkor. Innan en beställning görs måste kunden sätta sig in i de vid var tid gällande leveransvillkoren.

BOKNINGSVILLKOR
Dessa villkor gäller för produkter och tjänster som kan hyras och reserveras. Sammantaget kallas dessa för "objekt".

BOKNING
Kunden ansvarar för att sätta sig in i beskrivningen och instruktionerna för reservationsobjektet/-objekten samt villkoren och ansvaret för reservationen. Reservationen gjord av kunden är bindande när order/betalningsbekräftelsen har skickats till den e-postadress som kunden uppgett.
Kunden betalar för bokningen enligt den betalningsmetod han har valt, enligt villkoren för betalningssättet. Bokningssystemet skickar order/betalningsbekräftelsen till den e-postadress som kunden uppgett.
Säljaren ansvarar inte för en misslyckad reservation. Kunden bör kontakta säljaren om han misstänker att reservationen har misslyckats. Säljaren garanterar inte att objektet fortfarande är bokningsbart i denna situation. Om objektet inte är tillgängligt vid den tidpunkten kommer säljaren att försöka erbjuda en annan tid. Om kunden har debiterats men objektet inte är bokningsbart kommer betalningen att återbetalas till kunden.

AVBOKNINGAR OCH ÄNDRINGAR
Bokningar för Tentsile, Glamping, Triangel-stugan, Parras Kåta, Nevala-salen eller Strandbastu gjorda via e-post, telefon, onlinebutik och booking.com-tjänst kan avbokas kostnadsfritt senast 7 dagar innan bokningens början . Avbokning görs via mail till elamyspalvelu.marjot@gmail.com.

Om avbokningen görs senare, men senast 1 dygn före bokningens starttid, debiterar vi 50 % av bokningsbeloppet. Om bokningen avbokas mindre än 24 timmar före bokningens starttid debiteras hela betalningen.

Bokningar av Caravan Parkering platser gjorda via e-post, telefon, eller i webbutiken kan avbokas kostnadsfritt senast 1 dygn innan bokningsstart. Avbokning görs via mail till elamyspalvelut.marjot@gmail.com. Inga återbetalningar kommer att göras för inställda eller oanvända platser efter detta.

Bastubokningar är bindande, betalningen återbetalas ej.

Tidpunkten för bokningen kan ändras kostnadsfritt under samma säsong/år, beroende på tillgänglighet. Tidsändringen ska göras för Tentsile boende eller Caravan Parkering senast 1 dag innan och för Glamping eller Triangel-stugan 7 dagar före det ursprungliga ankomstdatumet.

Ångerdatum är den dag då säljaren får information om hävningen. Kunden ansvarar för att avbeställningen når säljaren i tid.

SÄLJARENS RÄTT ATT AVBOKA
Vid force majeure har säljaren rätt att häva reservationen. I detta fall meddelas kunden om den annullerade bokningen utan dröjsmål. I så fall har kunden rätt att få tillbaka betalningen i sin helhet. Eventuella kostnader som kunden ådrar sig från en reservation som annullerats på grund av force majeure kommer inte att ersättas.

CHECK-IN
Kunden hämtar nyckeln vid ankomsten till Parra Luontolaituri från Café-Restaurang Tiera (Hovi Glamping Parra, Tentsile och Triangel-stugan).
Om möjligt tas kunden även personligen emot vid ankomst till HoviGlamping Kaarihovi. Om detta inte är möjligt kommer kunden att informeras via telefon eller e-post hur incheckningen ska hanteras.

Kunden lämnar tillbaka nyckeln för både Glamping, Tentsile och Triangel-stugan till Café-Restaurang Tiera. Kunden till HoviGlamping Kaarihovi lämnar tillbaka nyckeln enligt instruktionerna som erhålls vid incheckningen.

För en förlorad eller ej återlämnad nyckel har ägaren rätt att debitera alla kostnader för att byta lås i sin helhet, dock minst 90 €.

ANVÄNDNING AV OBJEKTET
Under hyrestiden har kunden rätt att använda objektet och dess utrustning samt separat definierade tjänster. Objektet används av kunden under den tid som anges i objektbeskrivningen. Om bokaren upptäcker brister eller annat att notera i objektet, ska han omedelbart underrätta säljaren. Kunden sköter den allmänna städningen på platsen och tar med sitt eget sopor till den anvisade platsen. Platserna ska hållas rena från matavfall och sekret. Det är inte tillåtet att ta med sig smutsiga kläder eller skor till platserna.

Om kunden försummar den allmänna städningen och detta medför extra kostnader för säljaren, har säljaren rätt att debitera kunden för hela städkostnaden på 50 EUR/h.

Husdjur och rökning är förbjudet i fastigheterna.

SPECIELLA VILLKOR FÖR GLAMPING, TRIANGEL-STUGA OCH TENTSILE BOENDE

Check-in från kl. 14 på ankomstdagen.
Check-out senast kl 12 på avresedagen.
Kunden ansvarar för att objektet och miljön är ren.
Sopor ska läggas i en soppåse och en avfallsbehållare med lock.
Kunden ansvarar för att föremålet hålls intakt och rent samt att miljön inte skadas.
Säljaren förbehåller sig rätten att debitera kunden för eventuella defekter och brott i sin helhet genom fakturering i efterhand. Kunden ska respektera naturen och skogen på ett ändamålsenligt sätt.
Berusningsdrickande, rökning och andra berusningsmedel är strängt förbjudna.
Rökning är endast tillåten på Café-Restaurang Tieras område och på platser som är avsedda för rökning.
Stubbarna ska läggas i en askkopp.
Att göra upp eld är endast tillåtet på den lägereldsplats som är reserverad för det, med lämplig försiktighet.
Lägerelden får inte lämnas obevakad ens för ett ögonblick. Träden i området får inte skadas.
Det är absolut förbjudet att göra upp eld under allmän fara för skogsbrand.
Du får inte bränna plast i lägerelden och du får inte torka utrustning på lägerelden.
För eventuella problem som kan uppstå, ring +35844 792 2022 omedelbart.

Notera! Det rekommenderas att gäster har en giltig olycksfallsförsäkring. Säljaren är inte skyldig att ersätta t.ex. skador eller olyckor orsakade av användarens vårdslöshet eller naturliga förhållanden.

SKADOR OCH DESS ERSÄTTNING
Kunden är skyldig att ersätta säljaren för den skada han orsakat objektet. Kunden ansvarar även för andra personer som besöker objektet och för de skador de orsakar under bokningen. Säljaren är inte skyldig att ersätta exempelvis skador eller olyckor som orsakats av gästens eller andra gästers vårdslöshet. Säljaren ersätter inte för eventuella olägenheter eller utgifter som kunden kan ådra sig på grund av naturliga förhållanden, såsom insekter, djur, vägojämnheter orsakade av smältande frost eller oväntade väderomslag eller strömavbrott, ljud orsakade av utomstående som stör naturfriden eller liknande skäl.

ANSVAR
Kunden ansvarar för att objektet hålls intakt och ordentligt rent. Säljaren har en ansvarsförsäkring som täcker skador som direkt orsakats av säljarens personals verksamhet eller vårdslöshet.

KLAGOMÅL
Eventuella klagomål måste göras så snart som möjligt efter att ämnet har uppstått. Om det inte finns någon tillfredsställande lösning på ärendet eller det finns krav på ersättning ska klagomålet skickas skriftligen inom en månad efter hyrestidens utgång. Säljaren försöker behandla reklamationen så snart som möjligt efter att ha mottagit reklamationen, dock inom högst en månad. Om kunden och säljaren inte kan komma överens kan kunden hänskjuta tvisten till Konsumentnämnden.

SÄRSKILDA VILLKOR AVSEENDE UTHYRNINGSUTRUSTNING (FATBIKES, ETC.)
Hyresgästen är skyldig att styrka sin identitet.
Kunden ska sätta sig in i utrustningens säkerhets- och bruksanvisningar. Utrustningen får endast användas försiktigt för den normala användning som den är avsedd för. Hyrestagaren förbinder sig att under hyrestiden genomföra en säkerhetsbesiktning. Hyrutrustningen får inte föras ut ur landet och får inte återhyras. Hyrutrustningen får endast användas i den utsträckning som villkoren tillåter och endast på prestationsplatser som är lämpliga för användarens kompetensnivå och kompetens. Kunden använder all utrustning på egen risk.

Kunden ska omedelbart efter hyrestidens utgång återlämna utrustningen till avtalad plats, rengjord och i övrigt i samma skick som den var när den hyrdes. Hyrestagaren ska omedelbart meddela uthyraren om återlämnandet försenas. Uthyraren har rätt att ta ut 50 % förhöjd hyra för den överskridande tiden, om inte annat avtalats separat.

Kunden är skyldig att ersätta hyresutrustningen för skador och kostnader som orsakats av vårdslös eller felaktig hantering och otillräckligt underhåll under hyrestiden. Kunden är skyldig att ersätta den under hyrestiden förstörda eller förlorade utrustningen till dess nya anskaffningsvärde. Kunden ansvarar för att transport, säkerhet och andra föreskrifter följs. Kunden är skyldig att omedelbart underrätta uthyraren om eventuella fel i utrustningen.

Uthyraren ansvarar för reparationer orsakade av normalt slitage på utrustningen. Uthyraren ansvarar inte för några indirekta eller direkta kostnader eller skador som hyrestagaren kan ådra sig på grund av användning eller haveri av utrustningen. Uthyraren förbinder sig inte att leverera en ny anordning i stället för det trasiga hyresobjektet och inte heller att ersätta de indirekta eller direkta kostnader som orsakas av avbrottet i arbetet.

LEVERANSVILLKOR
Kontraktet mellan kunden och säljaren skapas när erbjudandet accepteras eller beställningen bekräftas. Bekräftelsen skickas av säljaren till kunden via e-post.

RETURVILLKOR FÖR MATERIALARTIKLAR
Produkter har 14 dagars returrätt enligt konsumentskyddslagen i BtoC-handel. Ångerrätten gäller endast om varan är oöppnad och i ett skick liknande originalet. Alla produktförpackningar måste också vara intakta och säljbara.
Ångerrätten gäller inte logitjänster, restaurangtjänster eller andra fritidstjänster som avtalats för en viss tid. Presentkort kan inte returneras eller återbetalas.

BETALNING

Visma Pay (Visma Payments Oy, företags-id FI24865594) är onlinebutikens betalningsförmedlare. Visma Payments Oy är en betalningsförmedlare auktoriserad av Finansinspektionen.

Betalning sker via Visma Pays onlinetjänst och Visma Pay eller Visma Payments Oy visas som betalningsmottagare på kontoutdrag och faktura.

Visma Pay vidarebefordrar betalningarna till näthandlaren.

Betalning är säker, eftersom all information om betalningstransaktionen överförs med hjälp av en krypterad anslutning så att ingen utomstående part kan se betalningstransaktionsinformationen.

Handeln sker mellan nätkunden och nätbutiken. Nätbutiken ansvarar för alla skyldigheter relaterade till handeln.

Läs mer om Visma Pay: https://www.visma.fi/vismapay/

BETALNINGSMETODER ONLINE

Via tjänsten Visma Pay kan du betala med nätbanksuppgifter, mobila plånböcker eller betalkort (kredit/betalkort). Följande betalningsmetoder är tillgängliga: Osuuspankki, Nordea, Danske Bank, Oma Säästöpankki, Säästöpankki, Aktia, Lokala andelsbanker, S-Pankki, Handelsbanken, Ålandsbanken, MobilePay, Masterpass, Pivo, Siirto, Visa-, Visa Debit-, Visa Electron -, MasterCard- och Debet MasterCard-kort.

MobilePay: Du kan betala med din MobilePay Wallet om du har tillåtit onlinebetalningar i inställningarna för MobilePay-applikationen. Betalning via MobilePay sker direkt från betalkortet kopplat till MobilePay. Om debiteringen av betalningen från det länkade kortet misslyckas kan MobilePay inte användas i webbutiken.

Pivo: Villkor för Pivo finns här: https://pivo.fi/kayttoehdot/pivon-kayttoehdot/

Visma Pay betaltjänst kontaktuppgifter

Visma Payments Oy (Y-ID 2486559-4)
E-post: helpdesk@vismapay.com
Telefon: 09 315 42 037 (vardagar 08.00 till 16.00)
Postadress: Brahenkatu 4, 53100 Villmanstrand

BETALNING MED FAKTURA

Fakturan ska betalas senast den förfallodag som anges på fakturan.

Förseningsavgifter tillkommer alltid på fakturor som betalas efter förfallodagen. Om fakturan har betalats efter förfallodagen med originalfakturan och förseningskostnader redan har uppstått, faktureras kostnaderna separat.

BETALNINGSVILLKOR

Kunden förbinder sig att följa villkoren för den valda betalningsmetoden.

Om betalningstransaktionen inte har slutförts framgångsrikt vid tidpunkten för beställningen kommer säljaren inte att behandla beställningen.

- - 

Vid eventuella meningsskiljaktigheter ska avtalsvillkoren på originalspråk tillämpas.